ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Հրատարակչական գործ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հրատարակչական և տեղեկատվական ոլորտում ՀՀ մշակույթի նախարու­թյան  քաղաքականության նպատակը հրատարակչական գործի զարգաց­ումն է, որի արդյունքում և՝ գրքային արտադրանքի միջոցով հայ ժողովրդի գրական-մշակութային ժառանգության պահպանումը, զարգացումը, տա­րա­ծումն ու հանարհռչակումը, բարեկիրթ քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, բնակչության՝ տեղեկատվություն ստանալու սահմանադրական իրա­վունքի ապա­հովումը, գրատարածման բնագավառում միջազգային համագործակ­ցու­թյան համար  նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:  

ՀՀ պետական բյուջեից ստաց­վող հատկացումները ուղղորդվում են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը` «Գրականության հրատարակում», «Աջակցություն գրականության հրատարակ­մանը», «Պետական մամուլի հրատարակում», «Ոչ պետական մամուլի հրատա­րա­կում», «Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման ծառայու­թյուններ», ինչպես նաև գրքի և գիտելիքի վարկի բարձրացմանն ու ընթերցանու­թյան խթանմանը նպաստող միջոցառումների կազմակերպմանը:

«Գրականության հրատարակում» ծրագրում առանց­­­քային տեղ ունի հանրագիտարանային, հայկական մշակութային ժառանգությանը, պատմությանը նվիրված գրականության հրատարակումը: Հրատարակվել և հրատարակվում են ճարտարապե­տու­թյանը, գեղանկարչությանը և մանրանկարչությանը նվիված ուսումնասիրու­թյուն­ներ և ալբոմներ, գեղարվեստական հոբելյանական գրականություն: 

«Աջակցություն գրականության հրատարակմանը» ծրագրի դիտակետում այն երիտասարդ գրողներն են, որոնք ցանկանում են հրատարակել իրենց առաջին գրքերը, ծրագրով ֆինանսավորում են ստանում սփյուռքահայ գրողները, հայազգի օտարագիր գրողները, ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով հրատարակվող գրքերը և այլն:

«Պե­տա­կան  մա­մու­լի հրա­տա­րակում» ծրագ­րով նա­խա­տես­ված հատ­կա­ցում­­նե­րն ուղղ­վել են «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուն» և «Ռես­պուբ­լի­կա Ար­մե­նիա» թերթերի հրա­տա­րակ­մա­նը:

«Ոչ պե­տա­կան մա­մու­լի հրա­տա­րակ­մա­նը» ծրագրով նախատեսված հատ­կա­ցումները հնարավորություն են տալիս ապահովել ազգային փոքրամաս­նություն­նե­րի լեզուներով հրատարակվող, գրական, մշակութային ոչ պետական մամուլի հրատարակման շարունակականությունը, հայե­րեն և ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով ստանալ և տարածել տեղեկա­տվու­թյուն, ծանոթանալ հանրապետության գրական-մշակութային կյանքին, հանրա­պե­տական, տարածաշրջանային և միջազգային անցուդարձին: Ծրագրի իրա­կա­նա­ցու­մը կարևոր է մասնավորապես ազգային փոքրամասնությունների համար, որոնք կարողանում են դրա շնորհիվ պահպանել իրենց ազգային լեզուն, բանահյուսությունը, մշակույթը, ավանդույթները:

Ընթերցանության խթանմանը նպաս­տող հան­րա­պե­տա­կան միջոցառումներ իրականացնելիս մշակույթի նախարարությունը համագործակցում է ոլորտի մաս­նա­վոր, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծա­գործական միությունների հետ: Մինչև այժմ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնց թվում՝ «Մանկական գրքի միջազգային օր», «Պոեզիայի համաշխարհային օր», «Գիրք նվիրելու օր», «Ընթերցման օլիմպիադա», «Գրքի երևանյան փառատոն» և այլն:

ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանը առանձին տաղավարով մասնակցում է գրքի միջազգային ցուցահանդեսներին, որոնց ընթացքում ներկայացվում է մեր երկրի հրատարակչական արտադրանքը, գրական գործակալները և հրատարակիչները վաճառում են հայ գրողների գործերի հրատարակման իրավունքները, ձեռք են բերում օտարազգի գրողներին հայերեն հրատարակելու թույլտվություններ: Այս ասպարեզում Հայաստանը մասնակցել է գրքի միջազգային տարբեր ցուցահանդես-տոնավա­ճա­ռներիի, այդ թվում` Մինսկի, Փարիզի, Ալմաթիի, Լոնդոնի, Թեհրանի, Սալոնիկի, Վարշավայի, Նյու Յորքի, Մոսկ­վայի, Գյոտեբորգի, Ֆրանկֆուրտի, Լոս Անջելեսի, Բոլոնյայի, Մոսկվայի, Լայպցիգի և այլն:  

Ոլորտի խնդիրներն են

Հրատարակչական և տեղեկատվության բնագավառում հիմնական խնդիր­ներն են՝

◆ թարգմանական գրականության միջոցով հայ մշակույթի ներկայացումն ար­տերկրում և հայ ընթերցողին համաշխարհային գրականության ներկայացումը,

◆ բարձրարժեք գրականությանը և որակյալ հրատարակումներին աջակ­ցե­լու մի­ջո­ցով գրաշուկայի զարգացման խթանումը, հայաստանյան և արտերկրի հրա­տա­­րակիչների հրատարակչական նախաձեռնությունների իրականացումը, որ հնա­րա­­վո­րություն կտա բարձրացնել տպագիր արտադրանքի որակը, նպաստել հե­ղի­նակ­ների հետ համագործակցությանը,

◆ գրահրատարակչության ավանդույթների պահպանումն ու զարգա­ցումը, գրքային արտադրանքի միջոցով անցյալի արժեքների վերհանումն ու նորովի ար­ժևորումը, արտերկրի հրատարակիչների մոտ Հայաստանին, նրա պատ­­մու­թյանն ու մշակույթին վերաբերող, ինչպես նաև գեղարվեստական գրա­կա­նու­թյան հրատարակման համար դրդապատճառի ստեղծումը,

◆ հրատարակվող գրականության պոլիգրաֆիական որակի բարձրացումը, նո­­րա­գույն տեխնոլոգիաների կիրառումը,

◆ պոլիգրաֆիական արդի մեթոդներին տիրապետող մասնագետների պատ­­րաս­տումը,

◆ սփյուռքի համայնքներում Հայաստանի մասին լիարժեք և հավաստի տե­ղե­­կա­տվության մատչելիության ապահովումը,

◆ քաղաքային և համայնքային գրադարանների համա­լրու­մը, գրքերի նվի­րա­բերումը թանգարաններին, հայաստանյան և համաշ­խար­հա­յին գրքի ցուցահանդեսներին շարունակական և ներկայանալի մասնակցությունը,

◆ գրքերի վաճառքի գնի մատչելիության ապահովումը,

◆ ընթերցանության խթա­­նումը և այլն:

◆ հայ գրքի բովանդակային և տպագրական որա­կ­­­ի բարձրացումը, միջազգային շուկայում մրցունակության ապա­հովումը,

◆ «Հայ գրականությունը թարգմանություններում» դրամաշնորհային ծրագրի ընդլայնումը, որով նախարարությունն աջակցում է արտասահմանյան այն հրատարակչություններին, որոնք ցանկություն ունեն իրենց երկրում օտար լեզվով հրատարակել հայ գրականություն:

◆ Լրատվամիջոցների հետ համագործակցության արդյունքում նախարարության պատվերով և աջակցությամբ հրատարակված գրականության, գրահրատարակչական ոլորտի խնդիրների արծարծումը, լուսաբանումը:  

Մեր գերխնդիրներից է նաև հայաստանյան գրահրատարակչական շուկայում հավասար մրցակցության ապահովումը, ինչով և պայմանավորված է ոլորտի տարբեր շերտերի զարգացման միտումների խթանումը: Մեր ուշադրությունից չեն վրիպում հեղինակային և հարակից իրավունքի հարցերը, որ միտված են հեղինակ-հրատարակիչ-ընթերցող համագործակցությունը բացառապես օրինական դաշտ տեղափոխելուն:

Գրահրատարակիչների, գրական գործակալների, գրողների հետ հետայսու պարբերաբար կազմակերպվելու են հանդիպումներ, որոնք հնարավորություն են տալու միասնական ջանքերով քննարկել և առաջարկել լուծումներ ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ:  

 

tumanyan-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: