ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Օրենսդրություն

Մշակութային արժեքների պահպանության և օգտագործման ոլորտի օրենսդրությունը

 

 Միջազգային համաձայնագրեր, կոնվենցիաներ


NN

իրավական ակտի անվանումը

ընդունման ժամանակը

միանալու ժամանակը, համարը

1.

Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծման, արտահանման և սեփականության իրավունքի փոխանցման արգելմանն և կանխմանն ուղղված միջոցառումների մասին Փարիզի կոնվենցիա

 

 

 

14. 11. 1970

 

22.06.1993,

ն-0869-1

2.

Զինված հակամարտության ժամանակ մշա­կութային արժեքների պաշտպանության մասին Հաագայի կոնվենցիա

 

 

14.05.1954

22.06.1993,

ն-0867-1

3.

Եվրոպական մշակութային կոնվենցիա

19.12.1954

18.02.1997,

Ն-159-1

4.

Սևծովյան տնտեսական համագործակցության դաշնության համաձայնա­գիր մշակույթի, կրթության, գիտության և տեղեկատվության բնագավառներում համագործակցելու մասին

 

 

06.03.1993

 

27.09.1993,

ն-0925-


ՀՀ օրենքներ


NN

իրավական ակտի անվանումը

ակտի համարը

ընդունման ժամանակը

1.

Պետական տուրքի մասին

ՀՕ-186

27.12.1997

2.

ՀՀ մաքսային օրենսգիրք

ՀՕ-83

06.07.2000

3.

Մշակութային ար­ժեք­ների արտահանման և ներմուծման մասին

ՀՕ-176-Ն

06.12.2004

 

 ՀՀ կառավարության որոշումներ

   

NN

իրավական ակտի անվանումը

ակտի համարը

ընդունման ժամանակը

1.

<<Ժամանակավոր ներմուծում` վերամշակման համար>> ռեժիմով ներմուծված ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի, ինչպես նաև վե­րա­մշակումից գոյացած թափոնների և մնացորդների նվազագույն քանա­կու­թյան սահմանման կարգը և <<Ժամանակավոր արտահանում` վերամշակման համար>> ռեժիմով արտահանված ապրանքների վերամշակումից հետո ստաց­վելիք արդյունքի նվազագույն քանակության սահմանման կարգը հաս­տատելու մասին>>

 

 

 

 

 

 

 

239

 

 

 

 

 

 

27.03.2001

2.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աշխատակազմի մշակութային արժեքների պահպանության գործակալության կանոնադրու­թյունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին

 

 

 

1356-Ն

 

 

22.08.2002

3.

Մշակութային արժեքների և մշակութային նշանակության առարկաների սրտահանումը կարգավորելու մասին

 

 

245-Ն

 

26.02.2004

4.

Մշակութային արժեքների արվեստաբանական և մշակութաբանական փորձա­քննության անցկացման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու մասին

 

 

630-Ն

 

12.05.2005

5.

Մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում պետական սեփակա­նու­­թյուն չհամարվող մշակութային արժեքները կամավոր սկզբունքով գրան­ցելու կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին

 

 

631-Ն

 

 

19.05.2005

6.

Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու կարգը և ձևը հաստատելու մասին

 

 

981-Ն

 

23.06. 2005

7.

Հայաստանի Հանրապետությունից միայն մշակութային արժեքների արտա­հան­ման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագրի հիման վրա արտահանվող ստեղծագործությունների` վերջին 50 տարում մահացած հեղինակների ցանկը հաստատելու մասին

 

 

 

1348-Ա 

 

 

 

25.08.2005

8.

Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության առանձնակի արժեքավոր մշակութային արժեքների ցանկը սահմանելու մասին

 

 

1643-Ն

 

13.10.2005

9.

Մշակութային արժեքների ժամանակավոր ներմուծման կարգը սահմանելու մասին

 

 

827-Ն

 

01.06.2006

10.

Բռնագրավված, հօգուտ պետության տիրազուրկ ճանաչված և ժառան­գու­թյան իրավունքով պետությանն անցած նյութական և դրամական արժեքներն օգ­տա­­գործելու և դրանք հանձնելու, հաշվառելու և ոչնչացնելու կարգը հաս­տա­տե­­լու և Հայաստանի Հանրապետության կառա­վա­րու­թյան 1999 թվականի օգոս­տոսի 4-ի N 494 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

 

 

 

 

146-Ն

 

 

 

 

18.02.2010

11.

Մշակութային արժեքների փորձաքննություն անցկացնող մաս­նա­գետների հավատարմագրման կարգն ու չափորոշիչները, հավատարմագրման վկա­յա­գրի ձևը հաստատելու, Հայաստանի Հա­ն­րա­պե­տության կառա­վա­րու­թյան 2005 թվա­­կանի հուլիսի 21-ի N 1115-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաս­տանի Հա­ն­րա­պե­տության կառա­վա­րու­թյան 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 981-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին


◆ Մշակութային արժեքների փորձաքննություն իրականացնող հավատարմագրված փորձագետների ցուցակ

 

 

 

 

 

1471-Ն

 

 

 

 

 

15.09.2011

 
ՀՀ մշակույթի նախարարի հրամաններ

NN

իրավական ակտի անվանումը

ակտի համարը

ընդունման ժամանակը

1

Ժամանակավոր ներմուծված  մշակութային արժեքի լուսանկարին ներկա­յաց­վող պահանջները սահմանելու մասին

 

 

287-Ն

 

31.05.2005

2

Ժամանակավոր արտահանումից վերադարձված մշակութային արժեքների նույնականացման կարգը սահմանելու մասին

 

 

348-Ն

 

25.07.2005

3

Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության առանձնակի արժեքավոր մշակութային արժեքների ցանկի ստեղծման սկզբունքները հաս­տատելու մասին


 

 

428-Ա

 

 

30.08.2005

4

Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր ստանալու հայտի գրանցման և պահպանման ընթա­ցա­կարգը հաստատելու մասին

 

 

538-Ն

 

 

10.11.2005

5

Նվագարանի վկայականի ձևը և տալու կարգը հաստատելու մասին

 

426-Ն

25.10.2006

6

ՀՀ մշակույթի նախարարին կից մշակութային ժառանգության պահպանու­թյան խորհուրդ ստեղծելու և խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին

 

 

666-Ա

 

09.11.2007

7

ՀՀ մշակույթի նախարարության <<Հազվա­­գյուտ աղեղնավոր նվագարանների պե­տա­կան հավաքածուի նվա­­գարան­ների օգտա­գոր­ծումը կանոնակարգելու մասին>>

 

 

 

431-Ա

 

 

23.07.2009

8

Թանգարաններում թանգարանային առարկաների ու հավաքածուների հաշ­վառ­ման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին

 

 

140-Ա

 

01.04.2010

9

Մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում պետական սեփա­կա­­նու­թյուն չհամարվող մշակութային արժեքները կամավոր սկզբունքով գրանցելու և սեփականատիրոջը տեղեկանք տալու կարգն ու տեղեկանքի, հայտի, գրան­ցա­մատյանների ձևերը հաստատելու և ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հար­ցերի նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 389-Ն ու 2005 թվա­կանի օգոստոսի 11-ի N 390-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

Հավելված 1 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 14-ի N 602-Ն հրամանի

 

Հավելված 2 ՀՀ մշակույթի  նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 14-ի N 602-Ն հրամանի

 

Հավելված 3 ՀՀ մշակույթի  նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 14-ի N 602-Ն հրամանի

 

Հավելված 4 ՀՀ մշակույթի  նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 14-ի N 602-Ն հրամանի

 

Հավելված 5 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 14-ի N 602-Ն հրամանի


 

 

 

 

 

602-Ն

 

 

 

 

 

14.09.2010

10

Բռնագրավված, դատարանի վճռով հօգուտ պետության տիր­ազուրկ ճանաչ­ված և ժա­­ռան­գության իրավունքով պետությանն անցած մշակութային ար­ժեք­ները պետական պահոց­­նե­րին հանձնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին

 

 

 

683-Ա

 

 

14.10.2010

11

Մշակութային արժեքների փոր­ձաքննու­թյուն անցկացնող մասնագետ­ների հա­վատար­մագրման խորհրդի գործունեու­թյան կարգն ու հավատարմագրման ոլորտ­­­ների համապատասխան մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու, ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2005 թվականի սեպ­­տեմ­­բերի 2-ի N 433-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


Հավելված 1 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 03-Ն հրամանի

 

Հավելված 2 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 03-Ն հրամանի


 

 

 

 

03-Ն

 

 

 

 

11.01.2012

12

Մշակութային արժեքների փոր­ձաքննու­թյուն անցկացնող մասնագետ­ների հա­վատար­մագրման խորհրդի անհա­տական կազմը և  մշակութային արժեքների հավատարմագրման հայտի, պահանջների և պարտավորությունների ծանուց­ման  ձևերը, հավատարմագրված փորձագետի նախազգուշացման ձևաթուղթը հաս­տատելու, ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2005 թվա­կանի նոյեմ­­բերի 21-ի N 561-Ա, 2005 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 568-Ա,  2005 թվականի դեկտեմբերի  7-ի N 596-Ա, 2006 թվականի մարտի 17-ի N 57-Ա, 2006 թվականի հունիսի 13-ի N 213-Ա և 2007 թվականի ապրիլի 11-ի  N 164-Ա հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

Հավելված 1 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 04-Ա հրամանի

 

Հավելված 2 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 04-Ա հրամանի

 

Հավելված 3 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 04-Ա հրամանի

 

Հավելված 4 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 11-ի N 04-Ա հրամանի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-Ա

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2012

13

Մշակութային արժեքների և մշակութային նշանակության առարկաների արտա­հանման կամ ժամանակավոր արտահանման թույլտվության տրամադրման ըն­թա­ցակարգը, մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր ար­տա­­հանման թույլտվություն ստանալու հայտի, մշակութային արժեքների և մշա­կութային նշանակության առարկա­ների կորած, գողացված, հափշտակված լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ գրավոր հարցման, կորած, գողացված, հափշտակ­ված լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ գրավոր տեղեկանքի, մշակու­թային արժեքների և մշակութային նշանակության առար­կա­նե­րի արտահանման թույլտվության  վերա­բեր­յալ համա­պա­տասխան որոշ­ման ձևա­թղ­թերը հաստա­տելու մասին

 

Հավելված ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 26-ի N 16–Ա հրամանի

 

Ձև 1 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի  26-ի N 16–Ա հրամանի   

 

Ձև 2 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 26-ի N 16-Ա հրամանի

 

Ձև 3 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 26-ի N 16–Ա հրամանի

 

Ձև 4 ՀՀ մշակույթի նախարարի 2012 թ. հունվարի 26-ի N 16–Ա հրամանի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Ա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2012

 
ՀՀ մշակույթի նախարարի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի համատեղ հրաման
         

NN

իրավական ակտի անվանումը

ակտի համարը

ընդունման ժամանակը

1.

Վերականգնման նպատակով մշակութային արժեքների ժամանակավոր ներ­մուծման ընթացակարգը հաստատելու մասին

 

Հավելված 1  ՀՀ մշակույթի նախարարի 21.02. 2011 թ. N 42 -Ն հրամանի

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 28.02.2011 թ. N 72 -Ն հրամանի

 

42-Ն

72-Ն

21.02.2011

28.02.2011

komitas-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: